Skog

Skogpleie hos Kiær Mykleby

Skogbruk

Produksjon av trevirke er fortsatt et av gårdens viktigste områder, og avvirkningen følger gjeldende miljøstandard. Størstedelen av volumet som produseres er gran, men det er også noe furu, og litt lauv. Bestandsskogbruket, som innebærer hogst av flater, fulgt av markberedning og planting, fungerer godt i dette områdets jordsmonn og klima. Det benyttes også småflater og lukkede hogster der dette er mest egnet. Hogstflatene plantes normalt 1-5 år etter hogst, og ungskogen kommer opp fint. Årlig utføres ungskogpleie og tynning i de områdene hvor behovet er størst.

Skogforvaltning

Store deler av eiendommen er bevokst av fjellskog, og her tas spesielle forholdsregler.