Jord

Økologisk gårdsdrift

Rogner gård

Kiær Mykleby har adresse på Rogner gård ved Mykleby i Østerdalen. På gården finnes det sauer og ammeku, samt en håndfull hester som bidrar i det daglige arbeidet ved behov. Vi er opptatt av at dyrene våre skal ha det bra og leve et mest mulig naturlig liv. For oss er det en selvfølge at alle våre firbeinte venner får god plass, godt stell og riktig fôr.

Gården Rogner drives økologisk, ut fra vår overbevisning om at sprøytemidler og kunstgjødsel ikke er bra for naturen. Jorda som hører gården til brukes til grasproduksjon, hovedsakelig til produksjon av vinterfôret for dyra.

Jordveien er på omtrent 500 dekar fulldyrket jord og overflatedyrket/gjødslet beite. Når jordveien drives økologisk baseres produksjonen på naturlige prosesser uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. Den økologiske produksjonen er Debio-godkjent, som er merkevaren for økologisk produksjon.

Sauedrift

Vi driver med farget spælsau og krysninger hvit spæl/norsk hvit/texel, tilsammen ca. 180 vinterfôrede dyr. Vinteren gjennom fôres de med økologisk høy, økologisk surfôr og økologisk kraftfôr. Søyene får hver vår mellom 1-4 lam hver, med et gjennomsnitt på ca. 2. I perioden juni-september beiter sauene i skogen. Produksjon av lam og sau er helt avhengig av at dyrene kan gå fritt på beite enten i skog eller på fjellet. Her kan de plukke de mest næringsrike planter/plantedeler. Samtidig er sauen en landskapspleier og holder terrenget åpent og trivelig for alle de som benytter utmarka til friluftsliv.

Kvegdrift

På Rogner Gård driver vi med økologiske ammekyr, som i hovedsak er Charolais-krysninger. Ammekubesetningen består av rundt 40 mordyr.

Besetningen har vært gjennom en stadig utvelgelse av individer med sterkt fokus på godt lynne hele veien. I tillegg er det viktig at de har sterke bein, gode rygger og helse til å gå på utmarksbeite hele sommeren, vokse og legge på seg. Seleksjonen har favnet individer som er snille og rolige å håndtere, også i kalvinga. Det sinte italienske godstoget fikk ikke være med lenger.

Rogner Gård

Økologisk jordbruk

Jakt & fiske

Gode jakt- og fiskemuligheter. Utleie av hytter, setre og koier

Jordbruk

Økologisk jordbruk, sauehold og ammeku

Skogbruk & utmark

Forvaltning av skog- og utmarksområder

Vannkraft

Vassdrag og kraftverk i Stor-Elvdal kommune